Lokala regler

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. 

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL
Lägesförbättring i bunker. När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:
Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett utvikt scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar:
Begränsningar för lättnadsområdets läge: får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och måste vara i bunkern.
När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b (2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.Lokala regler och tävlingsvillkor för långa banan, par 72:

Reviderade 2019-05-23 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i/vid klubbhuset.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1.     Rangen till höger, sett från tee, om hål 1/10 är out of bounds. Diket ligger out of bounds och utgör gräns.

2.     Vid spel på hål 6/15 är området till höger, sett från tee, out of bounds med oändlig utbredning. Out of bounds-markeringar mellan hål 6/15 och 5/14 markerar endast out of bounds på hål 6/15.

2. Pliktområden (Regel 17) markerade med röda pinnar, plattor och linjer

1.     Hela backen till höger upp mot skogen framme vid green på hål 1/10.

2.     Hela området i skogen from dammen till höger om green på hål 2/11.

3.     Hela området i skogen till vänster framför green på hål 6/15.

Områdena har oändlig utbredning. 

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a)    På hål 8/17 finns en droppzon framme vid tee 41 om spelare hamnat i pliktområdet framför tee 52.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a)    Mark under arbete

1.     Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2.     Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3.     Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4.     Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5.     Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1. 

6.     Området inom tre klubblängder från träd med stödpinne är MUA där spel är förbjudet och lättnad måste sökas.

7.     Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre. 

b)    Oflyttbara tillverkade föremål

1.     Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2.     Murar på banan. Stenar som hör till murar får inte flyttas.

3.     Stolpar i högra, sett från tee, kanten på hål 5/14 som markerar out of bounds på hål 6/15.

c)    Organiska föremål

1.     Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering. 

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a)    Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1.     Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a)    Sätt att avbryta och återuppta spelet

1.     Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. 

7. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap. 

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

8. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 79 (8.3.6).

9. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning (om inte annat anges):

Klass A         – 18

Klass B 18,1 – 36

Klass C 36,1 – 54

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Tee i klubbtävlingar 

Bestäms för respektive tävling.

11. Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på det hål som bestäms för respektive tävling. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i normalt i klubbhuset. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat klubbhuset med båda fötterna.

13. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare, om inte annat anges. 

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av styrelsen i Samuelsdals Golfklubb, § XX den 24 maj 2019 i Falun.Lokala regler och tävlingsvillkor för korta banan, par 64:

Reviderade 2019-05-23 (Revideringen gäller korta banan med par 63).
Ny revidering för korta banan med par 64 kommer under 2020!

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i/vid klubbhuset.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1.     Rangen till höger, sett från tee, om hål 1 är out of bounds. Diket ligger out of bounds och utgör gräns.

2.     Vid spel på hål 6 är området till höger, sett från tee, out of bounds med oändlig utbredning. Out of Bounds-markeringar mellan hål 6 och 5 markerar endast out of bounds på hål 6.

2. Pliktområden (Regel 17) markerade med röda pinnar, plattor och linjer

1.     Hela backen till höger upp mot skogen framme vid green på hål 1.

2.     Hela området i skogen före dammen till höger om green på hål 2.

3.     Hela området i skogen till vänster framför green på hål 6.

4.     Hela området upp på bergssidan bakom green på hål 11 och 17 samt längs högra sidan av hål 15.

5.     Hela området till höger upp mot motorvägen/E 16 på hål 13.

Områdena har oändlig utbredning. 

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a)    På hål 8 finns en droppzon framme vid lila tee om spelare hamnat i pliktområdet framför grön tee.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a)    Mark under arbete

1.     Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2.     Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3.     Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4.     Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5.     Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1. 

6.     Området inom tre klubblängder från träd med stödpinne är MUA där spel är förbjudet och lättnad måste sökas.

7.     Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre. 

b)    Oflyttbara tillverkade föremål

1.     Diken och fickor fyllda med synligt grus.

2.     Murar på banan. Stenar som hör till murar får inte flyttas.

3.     Vid spel på hål 5, stolpar i högra, sett från tee, kanten på hål 5 som markerar out of bounds på hål 6. 

c)    Organiska föremål

1.     Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a)    Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1.     Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a)    Sätt att avbryta och återuppta spelet

1.     Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. 

7. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap. 

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

8. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18:00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid. 79 (8.3.6).

9. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning (om inte annat anges):

Klass A         – 18

Klass B 18,1 – 36

Klass C 36,1 – 54

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Tee i klubbtävlingar 

Bestäms för respektive tävling.

11. Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på det hål som bestäms för respektive tävling. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i normalt i klubbhuset. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat klubbhuset med båda fötterna.

13. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare, om inte annat anges. 

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av styrelsen i Samuelsdals Golfklubb, § XX den 24 maj 2019 i Falun.