Golfbil

Samuelsdals Golfklubb disponerar tre st Yamaha golfbilar inköpta säsongen 2021.

Bilarna är utrustade med usb-uttag, dricka/peg/boll/scorekortshållare samt utfällbart regnskydd för bagar bak.

(Boka minst 24 timmar före önskad tid)

Priser för hyra av golfbil:

Antal hål Medlem*1) Gäst Gäst med

läkarintyg

Paragolfare
Heldag 250 kr 500 kr 350 kr 250 kr
18 hål 200 kr 400 kr 250 kr 200 kr
9 hål 100 kr 200 kr 150 kr 100 kr
Säsong*2) 2500 kr X X 2500 kr

 

*1) Med medlem menas att man erlagt medlemsavgift till klubben oavsett om det är greenfee-medlem (400 kr), fullbetalande medlem (750 kr) eller att man löst familjemedlemskap (1500 kr). Samma pris för medlem med läkarintyg.

*2) Säsongshyra ger ej rätt till förtur vid bokning av golfbil.

Årsgreenfee ger ingen rabatt om man inte i övrigt uppfyller kriterierna.

Hyresvillkor för golfbilar

§ 1.             Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning. Vidare krävs läkarintyg/tillstånd för golfbil eller uppenbar skada vid hyra under tävling.

§ 2.              Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3.              Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Bilar får under inga omständigheter framföras på, eller tätt intill fore-green. Hänvisningsskyltar för bilar skall, i de fall de förekommer, respekteras.
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4.              Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5.              Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktions- och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden pga fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6.              Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7.              Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen. Nycklar återlämnas till uthyraren/kansliet eller på annan överenskommen plats.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –