Årsmöte

Kallelse till Årsmöte!
Vi håller vårt höst-årsmöte för 2021, söndagen den 14 november klockan 13:00 på Samuelsdals Pensionat.

Årsmötet som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vår-årsmöte.

Vid höst-årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötets berättigande utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Val av:
  a) klubbens ordförande för en tid av ett (2) år
  b) halva antalet av ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
  c) två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för
  en tid av ett (1) år. – Stadgeändring föreligger: Punkten 7 c stryks.
  d) en (1) revisor jämte minst en (1) suppleant för en tid av ett (1) år.
  I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
  e) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en
  skall utses till ordförande (sammankallande).
 8. Hedersmedlem enligt styrelsens förslag och avgift för sådan
 9. Ombud till GDF-möte – Stadgeändring föreligger: Ombud utses av styrelsen.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor (information och diskussion – ej beslut).

Vid vår-årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötets berättigande utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens ekonomiska berättelse för senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor (information och diskussion – ej beslut).

Beslut om stadgeändring, eller i fråga av större ekonomisk betydelse för golfklubben eller dess medlemmar får endast fattas om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Förslag till ärenden att behandlas av årsmöten
Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Förslag (motion) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 15:e februari för behandling på vår-årsmötet och senast den 15:e september för behandling på höst-årsmötet. Styrelsen skall, till årsmötet, avge skriftligt yttrande över motionen.