Årsmöte

Kallelse till årsmöte!

Vi håller vårt höst-årsmöte för 2024, söndagen den 14 november klockan 13:00 på Samuelsdals Pensionat. Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vår-årsmöte.

Höst-årsmöte: Dagordning och årenden

Vid höst-årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötets berättigande utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 7. Val av klubbens ordförande för en tid av två år
 8. Val av halva antalet av ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 9. Val av två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
 10. Val av en revisor jämte minst en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta
 11. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande (sammankallande)
 12. Beslut om hedersmedlem enligt styrelsens förslag och avgift för sådan
 13. Ombud till GDF-möte – Ombud utses av styrelsen
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 15. Övriga frågor (information och diskussion – ej beslut)

Förslag till ärenden att behandlas av årsmöten

Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Förslag (motion) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 15:e februari för behandling på vår-årsmötet och senast den 15:e september för behandling på höst-årsmötet. Styrelsen skall, till årsmötet, avge skriftligt yttrande över motionen.

Copyrights © 2024