Stadgar för Samuelsdals Golfklubb

Samuelsdals Golfklubb, med org. nr: 883202-0369, är en ideell förening stiftad 23 mars 1993 med hemort i Falu Kommun.

Stadgarna är antagna 1993-03-23, fastställda av årsmötet 1993-08-01 och ändrade av årsmötet  2019-01-19. Reviderade 2020.

Stadgarna överensstämmer i §§ 8, 9, 9a, 12, 24 och 26 med SGF:s normalstadgar för golfklubb och är tvingande till sin lydelse i stadgar för golfklubbar anslutna till SGF.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utövar för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek samt tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé

Vi vill, på alla nivåer, bedriva vår idrott så att det utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för vår verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Samuelsdals Golfklubb (i fortsättningen kallad ”golfklubben”) har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF).  Golfklubben tillhör Dalarnas Golfdistriktsförbund (GDF) samt Dalarnas Idrottsförbund (DF).

Golfklubben har skyldighet att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser samt övriga bestämmelser och beslut fattande av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrotts-styrelsen (RS), SGf:s styrelse (FS) eller respektive DGF– eller DF-styrelse är golfklubben skyldig att ställa golfklubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter, under förutsättning att det inte bryter mot dataskyddsförordningen.

4 § Beslutande organ

Golfklubbens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt varav styrelsens ordförande skall vara den ena.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Golfklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1:a januari t o m den 31 december.

7 § Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av golfklubbens stadgar skall insändas till SGF som härvid har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat vis anses vara olämpliga.

9 § Upplösning av golfklubben

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av golfklubben skall anges att golfklubbens tillgångar skall användas till bestämt golf-främjande ändamål. Beslutet skall, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar utan dröjsmål insändas till SGF.

9a § Förfogande över klubbens tillgångar

Beslut om att överlåta, låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst ¾ av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.

Golfklubbens medlemmar

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen och/eller av den till vilken styrelsen delegerat beslutanderätten härom.

Genom beslut av årsmötet får person, på förslag av styrelsen, väljas till hedersmedlem i klubben. Årsmötet beslutar även om, och i så fall specifikt, vilka avgifter hedersmedlemmen ska befrias från att behöva erlägga.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 §, 3 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna betalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enlig 15 kap. RF:s stadgar om sökanden önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Golfklubben önskar att de medlemmar som vill utträda som medlem nästkommande säsong anmäler utträde senast 30 november innevarande säsong.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot golfklubben skall uppmanas att göra det inom 30 dagar efter det att medlemmen mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och styrelsen inte beviljat anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur golfklubben.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat golfklubbens intressen. Härvid skall beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom, av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om medlemmen önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den som beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i golfklubben:

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om golfklubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 • skall följa golfklubbens stadgar och de beslut som fattas av golfklubbens organ samt följa de i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av golfklubbens behållning eller eventuell egendom vid upplösning av golfklubben,
 • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret.
 • Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att rapportera till Dalarnas Golfförbund och Svenska Golfförbundet samt Falu Kommun. 

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd och medlemsavgifter till GDF och SGF. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning. 

Vi kan komma att dela personuppgifter med distrikt- och riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter. 

Medlems rättigheter angående dataskyddsförordningen kan man läsa hos Datainspektionen. 

Endast klubbens administratörer har åtkomst till alla uppgifter. 

Alla medlemmar har rätt att omedelbart få sin personuppgifter borttagna.

Det skall vara möjligt att få dispens från dessa regler om starka skäl finns för det, denna dispens beviljas av föreningens ordförande.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Årsmöte och extra årsmöte

15 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före oktober månads utgång och vårmöte hålls före mars månads utgång.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld och publiceras på klubbens hemsida www.samuelsdalgolf.nu samt anslås på klubbens anslagstavla.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före höst- och vårmöte finnas tillgängliga i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall även tillhandahållas på respektive möte.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Förslag (motion) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari för behandling på vår-årsmötet och senast den 15 september för behandling på höst-årsmötet. Styrelsen skall, till årsmötet, avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot golfklubben enligt 13 § och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda mer än en medlem och skall själv vara medlem i golfklubben.

Medlem som inte har rösträtt enligt ovan, har yttranderätt på mötet och förslagsrätt till mötet. 

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § Beslutsförhet

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar enligt 17 § som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

 • Beslut fattas med ja eller nej-rop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

 • Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med i dessa paragrafer angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de som väljs erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet)
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet angivna röster (enkel absolut majoritet)
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär det skall dock val ske slutet.
 • Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande (utslagsröst) om denne är röstberättigad. Är mötets ordförande inte röstberättigad avgörs omröstning genom lottning.
  Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 • Beslut bekräftas av klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till klubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i golfklubben.

Arbetstagare inom golfklubben eller inom Samuelsdals Golf AB får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i golfklubben.

Person som är styrelseledamot i golfklubben eller i Samuelsdals Golf AB får inte väljas till revisor i golfklubben.

Golfklubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

21 § Ärenden vid årsmöte

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötets berättigande utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Val av:
 8. klubbens ordförande för en tid av två (2) år.
 9. halva antalet av ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
 10. Struken 2020.
 11. En (1) revisor jämte minst en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 12. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande (sammankallande).
 13. Hedersmedlem enligt styrelsens förslag och avgift för sådan
 14. Struken 2020. Ombud till GDF-möte utses av styrelsen.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor (information och diskussion – ej beslut).

Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötets berättigande utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens ekonomiska berättelse för senaste verksamhetsåret

7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Övriga frågor (information och diskussion – ej beslut).

Beslut om stadgeändring, eller i fråga av större ekonomisk betydelse för golfklubben eller dess medlemmar får endast fattas om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra årsmöte om:

 1. En revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran;
 2. Antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i  25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet i 27 § vid styrelsemöte som skall hållas, eller;
 3. Det kan antas att golfklubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före extra årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld och publiceras på golfklubbens hemsida www.samuelsdalgolf.nu samt anslås på golfklubbens anslagstavla.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och om beslutsförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i §§ 17, 18 och 19.

Valberedning

23 § Sammansättning och åliggande

Valberedningen består av ordförande tillika sammankallande och minst två (2) övriga ledamöter och väljs av årsmötet.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sina förslag.

Revision

24 § Revision

Revisor är vald av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Revisorn samt suppleanter bör vara godkända eller auktoriserade. 

Revisor behöver inte vara medlem i golfklubben.

Revisor har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Golfklubbens räkenskaper skall vara revisor tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisor skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

Styrelse

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och sex till åtta ledamöter och väljs av höst-årsmötet.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Normalt sekreterare och kassör.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 

26 § Åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för golfklubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för golfklubbens fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att golfklubben följer gällande lagar och bindande regler;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen av årsmöte fastställd budget;
 • att med hjälp av olika kommittéer, leda, planera, och fördela arbetet inom golfklubben;
 • ansvara för och förvalta golfklubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
 • lämna till revisor, de upplysningar och handlingar som behövs för att fullfölja de uppgifter revisor är ålagd enligt dessa stadgar och god revisionssed;
 • förbereda årsmöte.

Ordförande är golfklubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandes förfall skall vice ordförande eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandes ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden (utslagsröst).

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning (även elektronisk sådan) eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och justerare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Protokoll skall föras i nummerföljd och med löpande paragrafnumrering från verksamhetsårets första möte.

28 § Överlämnande av beslutsrätten

Styrelsen får delegera sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommittéer, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattar beslut med stöd av delegation enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Föreningens ordförande har rätt att fatta enskilt beslut i brådskande ärenden. Sådant beslut skall anmälas till styrelsen. 

Copyrights © 2024

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo