EXTRA ÅRSMÖTE söndag 27 maj 2018 kl. 15.00 på Samuelsdals Pensionat.

EXTRA ÅRSMÖTE söndag 27 maj 2018 kl. 15.00 på Samuelsdals Pensionat.

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av två protokollsjusterare jämte ordföranden
  4. Mötets behöriga utlysande
  5. Fastställande av dagordning
  6. Fyllnadsval av en ledamot i styrelsen på 1 år
  7. Val av klubbordförande på 1 år
  8. Information om ansvarsfrågor, nyttjanderättsavtal, budget och avgifter säsongen 2018
  9. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp
  10. Mötets avslutande

Efter avslutat Årsmöte ombeds Klubb +55  stanna för att planera årets säsong.

Styrelsen för Samuelsdals GK

Copyrights © 2024